រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើ ១-របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ និង២-របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងលើកទិសដៅត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

  • 65
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ុក សុតា នាយករដ្ឋបាលស្តីទី សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនំាកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើ ១-របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា និងទិសដៅការងារប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ និង២-របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ និងលើកទិសដៅត្រីមាសទី៤ ឆ្នាំ២០២០ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង