រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ “យុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥” និង “អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ” តាមរយៈកម្មវិធី Video Conference ZOOM

  • 190
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ុក ភ័ក្រ្តា អភិបាលរង នៃគណៈអភិបាលខេត្តកោះកុង និងក្រុមការងារ នៃរដ្ឋបាលខេត្ត បានចូលរួមសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយ “យុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥” និង “អនុក្រឹត្យស្តីពីការគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ” តាមរយៈកម្មវិធី Video Conference ZOOM ក្រោមការសម្របសម្រួល របស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ សិក្ខាសាលានេះរៀបចំឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងដល់គ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន គ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាល សហគ្រាសសាធារណៈ រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ និងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ និងការពង្រឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា៕

អត្ថបទទាក់ទង