រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម

  • 133
  • ដោយ Admin

លោក ឡុង ពុទ្ធី ប្រធានមន្ទីរមុខងារសាធារណៈ ខេត្តកោះកុង អញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ នៅថ្ងៃទី ២០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២០ នៅទីស្ដីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានអញ្ជើញប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម និងជាប្រធានក្រុមលទ្ធកម្មនៃអង្គភាព ចូលរួមកិច្ចប្រជុំស្ដីពីការ ត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តកិច្ចលទ្ធកម្ម ៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០ និងការណែនាំអំពីការរៀបចំផែនការលទ្ធកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់មន្ទីរមុខងារសាធារណៈរាជធានី ខេត្ត ។

អត្ថបទទាក់ទង