រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជំនាប់បានសហការជាមួយលោកមេភូមិនិងលោកមេឃុំជំនាប់ បានបើកវេទិការផ្សព្វផ្សាយអំពី រួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌរ័និងផ្សព្វផ្សាយអំពីភូមិ ឃុំមានសុវត្តិភាពទាំង ៩ ចំណុច

  • 139
  • ដោយ Admin

ប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលឃុំជំនាប់បានសហការជាមួយលោកមេភូមិនិងលោកមេឃុំជំនាប់ បានបើកវេទិការផ្សព្វផ្សាយអំពី រួមគ្នាបញ្ឈប់អំពើហឹង្សាទាក់ទងនឹងយេនឌរ័នឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីភូមិឃុំមានសុវត្តិភាពទាំង ៩ ចំណុចស្ថិតក្នុងភូមិច្រកឬស្សីនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីការដាក់សំណើរធ្វើសៀវភៅស្នាក់នៅ(ក-២)និងសៀវភៅគ្រួសារ(ក-៤) ព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបនឹងគ្រប់អាយុ ១៥ ឆ្នាំអោយទៅធ្វើអត្តសញាណ បណ្ណ័សញ្ជាតិខ្មែរ ។ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមមានចំនួន១៩នាក់ប្រុស១២នាក់ស្រី០៧នាក់ ។

អត្ថបទទាក់ទង