រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក អ៊ុក សុតា នាយករង រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានក្រុមមន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យា ដឹកនំាក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំបទបង្ហាញ អំពីវឌ្ឍនភាព នៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង

  • 213
  • ដោយ Admin

លោក អ៊ុក សុតា នាយករង រដ្ឋបាលសាលាខេត្តកោះកុង និងជាប្រធានក្រុមមន្ត្រីបង្គោលព័ត៌មានវិទ្យា ដឹកនំាក្រុមការងារ ត្រួតពិនិត្យ និងពិភាក្សាត្រៀមរៀបចំបទបង្ហាញ អំពីវឌ្ឍនភាព នៃការប្រើប្រាស់បណ្តាញសង្គមរដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង នាថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

អត្ថបទទាក់ទង