រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើការសិក្សាស្តីពីលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រព័ន្ធសិក្សាពីចំងាយ(Distance Learning System) ជូនមន្រ្តីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

  • 94
  • ដោយ Admin

លោក សាលីម ហ្វារីត ប្រធានមន្ទីរ បានដឹកនាំមន្រ្តីរាជការចូលរួមជាមួយក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ធ្វើការសិក្សាស្តីពីលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រព័ន្ធសិក្សាពីចំងាយ(Distance Learning System) ជូនមន្រ្តីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៅបន្ទប់ប្រជុំមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង