រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចសម្ភាសន៍ និងសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (Distance learning system)ជូនដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់មន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត

  • 95
  • ដោយ Admin

លោក យក់ សង្វាត ប្រធានមន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង បានអនុញ្ញាតឲ្យលោក ប៊ុន ឆាយ ប្រធាននាយកដ្ឋាននិង ក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុមកសម្ភាសន៍និងសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ (Distance learning system)ជូនដល់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់មន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្ត នៅសាលប្រជុំមន្ទីរការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង