រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំចុះសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ(Distance Learning System) ជូនមន្រ្តីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់មន្ទីរ អង្គភាពខេត្ត

  • 121
  • ដោយ Admin

លោក ជា ស៊ីវត្រា អនុប្រធានមន្ទីរផែនការខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញ ទទួលប្រតិភូ ក្រុមការងារវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងកិច្ចប្រជុំចុះសិក្សាលទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីប្រព័ន្ធសិក្សាពីចម្ងាយ(Distance Learning System) ជូនមន្រ្តីទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់មន្ទីរអង្គភាពខេត្ត ក្នុងគោលបំណង បន្តពង្រឹងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាព តាមរយៈប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា ក៏ដូចជាការរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន ដោយការសិក្សាលទ្ធភាពនេះក៏ត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីប្រមូលធាតុចូលសម្រាប់បង្កើនគុណភាព ប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាពនៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល។

អត្ថបទទាក់ទង