រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាកោះកាង និង បឹងកាឆាង ដើម្បីស្វែងយល់ពីគុណភាពសិក្សា និងការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកសាលា អំឡុងពេលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ-១៩

  • 144
  • ដោយ Admin

លោក សុខ វីន ប្រធានការិយាល័យបឋមសិក្សា និងក្រុមការងារបានទទួលស្វាគមន៍ប្រតិភូអង្គការ Save the children BSDA និង KEP អញ្ជើញមកពីរាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តកំពង់ចាម និងពោធិសាត់ ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សាកោះកាង និង បឹងកាឆាង ដើម្បីស្វែងយល់ពីគុណភាពសិក្សា និងការគ្រប់គ្រងរបស់នាយកសាលា អំឡុងពេលពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង