រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងបទបញ្ញាត្តិបច្ចេកទេសនានា ព្រមទាំង ការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម ដើម្បីពិនិត្យកម្រិតអនុឡោមសម្រាប់កាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការរោងចក្រ ៩៩ អ៊ឹមប្រយឌើរី កោះកុង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស នាងកុកកោះកុង

  • 394
  • ដោយ Admin

លោក ខ្លឹម គគីរ ប្រធានមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង បានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលើការគ្រប់គ្រង ការអនុវត្តន៍ច្បាប់ស្តីពីគ្រប់គ្រងរោងចក្រ និងសិប្បកម្ម និងបទបញ្ញាត្តិបច្ចេកទេសនានា ព្រមទាំង ការគ្រប់គ្រងលក្ខណៈបច្ចេកទេសឧស្សាហកម្ម ដើម្បីពិនិត្យកម្រិតអនុឡោមសម្រាប់កាផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រអនុញ្ញាតឲ្យដំណើរការរោងចក្រ ៩៩ អ៊ឹមប្រយឌើរី កោះកុង ស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស នាងកុកកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង