រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សាលាដំបូងខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជំុមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ជាមួយលេខាធិការដ្ធានព្រឹទ្ធសភា ដើម្បីត្រៀមប្រជំុជាមួយឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការទី ៦ ព្រឹទ្ធ នៅថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការអនុវត្តក្រមទាំង ៤ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

  • 145
  • ដោយ Admin

សាលាដំបូងខេត្តកោះកុង បានរៀបចំកិច្ចប្រជំុមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ ជាមួយលេខាធិការដ្ធានព្រឹទ្ធសភា ដើម្បីត្រៀមប្រជំុជាមួយឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មការទី ៦ ព្រឹទ្ធ នៅថ្ងៃទី៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ស្តីពីការអនុវត្តក្រមទាំង ៤ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អត្ថបទទាក់ទង