រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

មន្ត្រី នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ ក្នុងការងារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនថ្មី ដល់អតិជន ចំនួន០១រូប។

  • 118
  • ដោយ Admin

មន្ត្រី នៃមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង បានផ្តល់ប្រឹក្សាយោបល់ ក្នុងការងារចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មក្រុមហ៊ុនថ្មី ដល់អតិជន ចំនួន០១រូប។

អត្ថបទទាក់ទង