រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

ការិយាល័យអប់រំយុវជន​និងកីឡាស្រុកគិរីសាគរបានចូលរួមប្រជុំតាមកម្មវិធី Zoom ស្ដីពី «ការប្រើប្រាស់ ម៉ូឌែលវិភាគ និងធ្វើចំណោលវិស័យអប់រំ (CANPRO) »សម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត វិស័យអប់រំ នៃរដ្ឋបាលស្រុក។

  • 107
  • ដោយ Admin

ថ្ងៃទី២២​ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ២០២០

លោក ទន់ សេដ្ឋា ប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជន​ និងកីឡាស្រុក គិរីសាគរ បានដឹននាំក្រុមការងារ ចូលរួមប្រជុំតាមកម្មវិធី Zoom ស្ដីពី «ការប្រើប្រាស់ ម៉ូឌែលវិភាគ និងធ្វើចំណោលវិស័យអប់រំ (CANPRO) »សម្រាប់ការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត វិស័យអប់រំ នៃរដ្ឋបាលស្រុក។

អត្ថបទទាក់ទង