រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការអនុវត្តការងារមាត្រាសាស្ត្រផ្នែកឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដៃរវៃបូមប្រេង

  • 113
  • ដោយ Admin

សេចក្តីណែនាំលេខ ១១៣៤ misti/២០២០ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ របស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ស្តីពីការអនុវត្តការងារមាត្រាសាស្ត្រផ្នែកឧបករណ៍បែងចែកវត្ថុរាវ (ប្រេងឥន្ធនៈ) ជាដៃបាញ់ប្រេង ឬដៃរវៃបូមប្រេង

អត្ថបទទាក់ទង