រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំ ក្នុងគោលបំណងឆ្ពោះទៅរកទស្សនទានមួយថ្មី ដើម្បីធ្វើសាលារៀនមានឧត្តមភាព តាមរយ:ធ្វើឱ្យសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដ ផ្តល់ជំនាញងាយៗ ស្វែងរកការចូលរួមគាំទ្រ(សប្បុរសជន,ស្នាដៃសិស្ស..) និងសាលាមានស្តង់ដាកម្រិតខ្ពស់។

  • 202
  • ដោយ Admin

នៅសាលាបឋមសិក្សាទីរួមខេត្ត បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំ ក្នុងគោលបំណងឆ្ពោះទៅរកទស្សនទានមួយថ្មី ដើម្បីធ្វើសាលារៀនមានឧត្តមភាព តាមរយ:ធ្វើឱ្យសិស្សទទួលបានចំណេះដឹងពិតប្រាកដ ផ្តល់ជំនាញងាយៗ ស្វែងរកការចូលរួមគាំទ្រ(សប្បុរសជន,ស្នាដៃសិស្ស..) និងសាលាមានស្តង់ដាកម្រិតខ្ពស់។
សមាសភាពចូលរួម:
១. មន្ទីរ អយក ចំនួន០៥នាក់
២.ការិ. អយក ក្រុង ០១នាក់
៣.លោកនាយក លោកនាយករងនាយិការងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ក្នុងសាលាបឋមទីរួមខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង