រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីរបាយការណ៍សមិទ្ធផល និងស្នាដៃសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីត្រៀមដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

  • 291
  • ដោយ Admin

លោក លឹម សាវាន់ នាយករដ្ឋបាល សាលាខេត្តកោះកុង បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ស្តីពីរបាយការណ៍សមិទ្ធផល និងស្នាដៃសំខាន់ៗ របស់រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង ក្នុងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កលទី៤ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដើម្បីត្រៀមដាក់បញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍ របស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

អត្ថបទទាក់ទង