រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ទេព​ វិស្កុល​ ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត​កោះកុង បាបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអនុក្រិត្យលេខ២៥​ និង​សារាចរ​លេខ​០០៦​ ស្ដីពី​នីតិវិធី​និង​កិច្ច​បញ្ជី​កានៃ​ការអនុវត្ត​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​របស់​អង្គភាព​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ​ និង​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​ និង​ចំណូល​ពី​ការ​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ និងអង្គភាពជំនាញ។

  • 159
  • ដោយ Admin

លោក ទេព​ វិស្កុល​ ប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត​កោះកុង បាន​ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយអនុក្រិត្យលេខ​២៥​ និង​សារាចរ​លេខ​០០៦​ ស្ដីពី​នីតិវិធី​និង​កិច្ច​បញ្ជី​កានៃ​ការអនុវត្ត​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​របស់​អង្គភាព​ច្រក​ចេញ​ចូល​តែ​មួយ​ និង​ចំណូល​ពី​កម្រៃ​សេវា​ និង​ចំណូល​ពី​ការ​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់​ ដែលប្រមូលនៅមន្ទីរ និងអង្គភាពជំនាញ។

នៅមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត។

អត្ថបទទាក់ទង