រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សេចក្តីណែនាំអន្តរក្រសួងលេខ 001 MISTI /2020 និង002 MISTI /2020 នៃការងារប្រតិភូកម្មអំណាចមុខងារសិប្បកម្ម និងសេចក្តីណែនាំលេខ 1134MISTI /2020 នៃការងារប្រតិភូកម្មអំណាចមុខងារមាត្រាសាស្ត្រ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង តាមរយៈ Video Conference.

  • 248
  • ដោយ Admin

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សេចក្តីណែនាំអន្តរក្រសួងលេខ 001 MISTI /2020 និង002 MISTI /2020 នៃការងារប្រតិភូកម្មអំណាចមុខងារសិប្បកម្ម និងសេចក្តីណែនាំលេខ 1134MISTI /2020 នៃការងារប្រតិភូកម្មអំណាចមុខងារមាត្រាសាស្ត្រ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ខេត្តកោះកុង តាមរយៈ Video Conference.

អត្ថបទទាក់ទង