រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

អង្គការ Save the Children បានប្រគល់ឡានមួយគ្រឿង ដែលជាអំណោយរបស់ ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិច USAID Cambodia ដល់មន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡាខេត្តកោះកុង ដើម្បីអនុវត្តការងារក្នុងការជួយដល់កុមារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងឱ្យទទួលបានការអប់រំ។

  • 137
  • ដោយ Admin

អង្គការ Save the Children បានប្រគល់ឡានមួយគ្រឿង ដែលជាអំណោយរបស់ ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិច USAID Cambodia ដល់មន្ទីរអប់រំ យុវជននិងកីឡាខេត្តកោះកុង ដើម្បីអនុវត្តការងារក្នុងការជួយដល់កុមារនៅក្នុងខេត្តកោះកុងឱ្យទទួលបានការអប់រំ។

អត្ថបទទាក់ទង