រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជំុត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៣ ខែ នៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណំុរឿងកកស្ទះ នៅសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្ត​ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមជិន ម៉ាលីន និងជាប្រធានក្រុមទី ៤ គ.យ.ក.ស។

  • 160
  • ដោយ Admin

កិច្ចប្រជំុត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃលទ្ធផលការងាររយៈពេល ៣ ខែ នៃយុទ្ធនាការដោះស្រាយសំណំុរឿងកកស្ទះ នៅសាលាដំបូងរាជធានី ខេត្ត​ គិតចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមជិន ម៉ាលីន និងជាប្រធានក្រុមទី ៤ គ.យ.ក.ស នៅសាលប្រជំុសាលាដំបូងខេត្តកោះកុង។

អត្ថបទទាក់ទង