រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំការងារ ចុះបញ្ជីលក្ខណៈជា ប្រពន្ឋ័ ការងារសំណង់ ការងាររៀបចំដែនដី ការងារត្រៀមចុះកាត់ក្វៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការងារចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដឹកនំាដោយ លោក រស់ វីរ៉ាវុធ ប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកោះកុង

  • 235
  • ដោយ Admin

នៅមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកោះកុង បានបើកកិច្ចប្រជុំការងារ ចុះបញ្ជីលក្ខណៈជា ប្រពន្ឋ័ ការងារសំណង់ ការងាររៀបចំដែនដី ការងារត្រៀមចុះកាត់ក្វៀលដីជូនប្រជាពលរដ្ឋ និងការងារចុះបញ្ជីដីរដ្ឋ ដឹកនំាដោយ លោក រស់ វីរ៉ាវុធ ប្រធានមន្ទីររៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដីខេត្តកោះកុង

អត្ថបទទាក់ទង