រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

វិទ្យាល័យកោះកុង បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការៀបចំបរិស្ថានអនាម័យទាំងក្នុងថ្នាក់ ទាំងក្នុងសាលា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងបរិបទcovid-១៩។

  • 184
  • ដោយ Admin

វិទ្យាល័យកោះកុង បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការៀបចំបរិស្ថានអនាម័យទាំងក្នុងថ្នាក់ ទាំងក្នុងសាលា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងបរិបទcovid-១៩។
លោកនាយក ទាំងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តការងារទៅតាមភារ:កិច្ចរៀងៗខ្លួន ដើម្បីធានាសុខសុវត្ថិភាព និងសុខមាលភាព ដល់សិស្សានុសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ជាពិសេសនោះគឺការចូលរៀនឡើងវិញ នៅថ្ងៃទី៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។
សូមអាណាព្យាបាលសិស្ស ទាំងអស់ត្រូវរៀបចំខ្លួនឱ្យកូនជាស្រេច មុននឹងមកសាលារៀន ដូចជា ម៉ាស់ អាល់កុលឬជេល បាយ ទឹក…ព្រមទាំងអប់រំណែនាំជាប្រចាំ ដើម្បីឆ្លើយតបនិងការទប់ស្កាត់ covid-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង