រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

អនុវិទ្យាល័យសម្តេច ជា ស៊ីម បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការៀបចំបរិស្ថានអនាម័យទាំងក្នុងថ្នាក់ ទាំងក្នុងសាលា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩។

  • 177
  • ដោយ Admin

អនុវិទ្យាល័យសម្តេច ជា ស៊ីម បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការៀបចំបរិស្ថានអនាម័យទាំងក្នុងថ្នាក់ ទាំងក្នុងសាលា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ-១៩។
សូមអាណាព្យាបាលសិស្ស ត្រូវរៀបចំខ្លួនឱ្យកូនជាស្រេច មុននឹងមកសាលារៀន ដូចជា ម៉ាស់ ឬជេល បាយ ទឹក…ព្រមទាំងធ្វើការអប់រំណែនាំជាប្រចាំ ដើម្បីឆ្លើយតបនិងស្កាត់ covid-១៩។

អត្ថបទទាក់ទង