រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សាលាបឋមសិក្សាទីរូមខេត្ត បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការៀបចំបរិស្ថានអនាម័យ ទាំងក្នុងថ្នាក់ ទាំងក្នុងសាលា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងបរិបទcovid-១៩។

  • 177
  • ដោយ Admin

សាលាបឋមសិក្សាទីរូមខេត្ត បានត្រៀមខ្លួនជាស្រេច ក្នុងការៀបចំបរិស្ថានអនាម័យ ទាំងក្នុងថ្នាក់ ទាំងក្នុងសាលា ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២ ក្នុងបរិបទcovid-១៩។
ទន្ទឹមនឹងនេះ សូមថ្លែងអំំណរគុណដល់ឪពុកម្តាយសិស្ស ដែលបានចូលរួម ជួយសំអាតថ្នាក់រៀន ជាមួយលោកគ្រូ
អ្នកគ្រូ ជាពិសេសពួកគាត់ បានបរិច្ចាក ជាថវិកា និងប្រដាប់វាស់កំដៅ ដើម្បីធានាសុខសុវត្ថិភាព និងសុខមាលភាព របស់សិស្ស។
សូមអាណាព្យាបាលសិស្ស ត្រូវរៀបចំខ្លួនឱ្យកូនជាស្រេច មុននឹងមកសាលារៀន ដូចជា ម៉ាស់ អាល់កុល ឬជេល បាយ ទឹក…។

អត្ថបទទាក់ទង