រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សកម្មភាពគណៈកម្មការ អាណាព្យាបាលសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ក្នុងខេត្តកោះកុង បានបន្តធ្វើអនាម័យបរិស្ថានសម្អាតក្នុង និងជុំវិញទីធ្លាសាលារៀនរៀងៗខ្លួន ដើម្បីត្រៀមបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញដំណាក់កាលទី២។

  • 171
  • ដោយ Admin

សកម្មភាពគណៈកម្មការ អាណាព្យាបាលសិស្ស លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ និងសិស្សានុសិស្ស នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ ក្នុងខេត្តកោះកុង បានបន្តធ្វើអនាម័យបរិស្ថានសម្អាតក្នុង និងជុំវិញទីធ្លាសាលារៀនរៀងៗខ្លួន ដើម្បីត្រៀមបើកដំណើរការគ្រឹះស្ថានសិក្សាឡើងវិញដំណាក់កាលទី២។

អត្ថបទទាក់ទង