រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

លោក ហន យ៉ត នាយកសាលាបឋមសិក្សាឬស្សីជ្រុំ បានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខៈ៣៧ និង៣៨ អយក.សណន និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា ក្នុងនេះសាលាក៏បានទទួលថវិកាចំនួន៤០០,០០០រៀល សម្រាប់ទិញឧបករណ៍វាស់កម្តៅពីសហគមន៍សន្សំប្រាក់ភូមិគគីរជ្រុំ និងអាកុលពីមណ្ឌលសុខភាពឬស្សីជ្រុំចំនួន ៣លីត្រ។

  • 329
  • ដោយ Admin

លោក ហន យ៉ត នាយកសាលាបឋមសិក្សាឬស្សីជ្រុំ បានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំលេខៈ៣៧ និង៣៨ អយក.សណន និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា ក្នុងនេះសាលាក៏បានទទួលថវិកាចំនួន៤០០,០០០រៀល សម្រាប់ទិញឧបករណ៍វាស់កម្តៅពីសហគមន៍សន្សំប្រាក់ភូមិគគីរជ្រុំ និងអាកុលពីមណ្ឌលសុខភាពឬស្សីជ្រុំចំនួន ៣លីត្រ។

អត្ថបទទាក់ទង