រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

នៅសាលាឧបសម្ព័ន្ធតាមាឃលោកនាយកបានប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា អាណាព្យាបាលសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើសេចក្តីណែនាំលេខៈ៣៨.អយក.សណន.ស្តីពីបើកដំណើរការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២។

  • 183
  • ដោយ Admin

នៅសាលាឧបសម្ព័ន្ធតាមាឃលោកនាយកបានប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលា អាណាព្យាបាលសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលើសេចក្តីណែនាំលេខៈ៣៨.អយក.សណន.ស្តីពីបើកដំណើរការចូលរៀនឡើងវិញដំណាក់កាលទី២។

អត្ថបទទាក់ទង