រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបង

ស្វែងរក

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពីការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ន បង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការ ការចុះត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសភាពការណ៍នៃការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19)

  • 167
  • ដោយ Admin

សេចក្តីណែនាំ
ស្តីពីការយកចិត្តទុកដាក់ប្រុងប្រយ័ត្ន បង្ការ ទប់ស្កាត់ និងបន្តធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីវិធានការបង្ការ ការចុះត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានសភាពការណ៍នៃការរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19)

អត្ថបទទាក់ទង